تبادل فرهنگی بر اثر همجواری کشورها با یکدیگر ، رفت و آمد ملت ها به کشور های دیگر و مطالعه آداب و رسوم و سنن وفرهنگ های دیگر به وجود می آید و باعث می شود هر ملتی به نقاظ ضعف و قوت و فرهنگ خود آشنا شود و بکوشد تا نقاط مثبت فرهنگ های دیگر را بپذیرد و نقاط منفی فرهنگ خود را اصلاح کند .

به گفته مقام معظم رهبری : هیچ ملتی از این که معرفتی را در تمام زمینه ها ، از جمله فرهنگ و مسائلی که عنوان فرهنگ به آن اطلاق می شود ، از ملت های دیگر بیاموزد ؛ بی نیاز نیست .

البته تبادل فرهنگی به معنای پذیرش هر امر به ظاهر مطلوب ، زیبا ، جذاب و دلنشین از فرهنگ بیگانه نیست ، بلکه این پذیرش باید بر مبنای اصول و معیارهای ثابت و قطعی عقلی و دینی انجام گیرد.

زیرا هر گونه حرکت انفعالی در این زمینه ممکن است کیان فرهنگ یک ملت را مخدوش سازد .