فرهنگ هر جامعه در عین حال که زمینه های مشترک با فرهنگ جوامع دیگر دارد ، خصوصیات و پیچیدگی های فرهنگی مختص جامعه خود را دارد . افراد نیز بر حسب این که متعلق به کدام طبقه یا گروه اجتماعی باشند ، خرده فرهنگ هایی نسبت به کل جامعه دارند . به عبارت دیگر تفاوت ها و ویژگی ها ی داخلی هر فرهنگ را خرده فرهنگ می نامند .

در حقیقت ؛ فرهنگ های بومی ؛ قبیله ای ؛ ناحیه ای ؛ گروههای زبانی یا اقلیت های مذهبی و همچنین فرهنگ های ویژه و فرعی ، گروههای شغلی ؛ طبقات و قشرهای موجود در یک کشور را خرده فرهنگ گویند . البته هر کدام از این خرده فرهنگ ها در عین داشتن ویژگی های خاص خود ، با فرهنگ کلی جامعه مبانی مشترک دارند .

مفهوم خرده فرهنگ به ارزش ها و فرایندهای متمایز گروههای خاص اشاره دارد که در صورت بندی های  فرهنگی و اجتماعی گسترده تر واقعند .

به عنوان مثال ویژگی های مردم یک استان از لحاظ گویش ، آداب و رسوم ، نحوه پوشش ، مهمان نوازی ، ازدواج و نظایر این فرهنگ آن ها را از سایر فرهنگ ها مشخص و متمایز می کند این فرهنگ ویژه را خرده فرهنگ آن انسان می گوئیم .