سلام؛

بی شک مهم ترین و البته مهجور ترین مسئله که در کشورمان وجود دارد مسئله فرهنگ است. نگرشی فرهنگ مدار بر تمام فعالیت های انسان از جمله اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متضمن سیر رو به رشد و بالیدگی  در جهت منافع انسانی و آن  موضوع  خواهد بود.

در اینجا سعی می کنم تا سخنی در رابطه با مسائل فرهنگی بیان کنم و امیدوارم بتوان با خرد جمعی و همکاری عمومی ، راه حل و روشی مفید در جهت ارتقاء سطح فرهنگی کشورمان به دست آورد.