حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهای تخصصی کنفرانس (مدیریت بر مبنای هوشمندی)

مدیریت بر مبنای هوشمندی؛ هوشمندی تجاری و سازمانی


پارادایم های نوین در حوزه مدیریت، حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی و علوم رفتاری  


الزامات، کارکرد و ویژگی های سازمان ها وکسب و کارهای هوشمند


بازاریابی و مدیریت برند و توسعه هوشمندی 


هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی و ایجاد مزیت رقابتی


مدیریت منابع انسانی، حکمرانی خوب و تعالی سرمایه انسانی 


استارتاپ ها و کسب و کارهای موفق در هوشمندسازی


مدیریت مالی و حسابداری و سیستم های هوش تجاری


هوشمندی اجرایی، اثربخشی و سرآمدی سازمانی


مدیریت فناوری و تکنولوژی و زیرساختاهای هوشمندی


هوشمندی سیاسی و تصمیم گیری استراتژیک  و سرمایه های فکری و اجتماعی


مهاجرت از کارمندی تا کارآفرینی بر مبنای هوشمندی


هوش اخلاقی، هوشمندی معنوی،هوش اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی


کارآفرینی، نوآوری و توسعه کسب و کار 

Source Article from https://www.civilica.com/Calendar-OICONFERENCE04.html