حوزه های تحت پوشش: آموزش
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: بیرجند

محور اصلی  


مبانی نظری: مبانی فلسفی، انسان شناسی، مفهوم‌پردازی و مؤلفه‌های فرهنگ دانشگاهی


فرهنگ دانشگاهی در بستر فرهنگ اسلامی- ایرانی


روش‌شناسی مطالعات فرهنگ دانشگاهی


مطالعات تاریخی و تطبیقی در فرهنگ دانشگاهی


مدیریت فرهنگ دانشگاهی


عوامل مؤثر در فرهنگ دانشگاهی و پیامدهای فرهنگ دانشگاهی


خرده‌فرهنگ‌ها و فرهنگ دانشگاهی


زنان و فرهنگ دانشگاهی


سبک زندگی دانشجویی و فرهنگ دانشگاهی دانشجویان


ارتباطات در فرهنگ دانشگاهی


نقش ساختارهای مدیریتی و سازمانی، قوانین و مقررات در فرهنگ دانشگاهی


جهانی‌شدن و فرهنگ دانشگاهی


مسئله شناسی و مسائل فرهنگ دانشگاهی در ایران امروز، آسیب شناسی فرهنگ دانشگاهی، فرصت ها و تهدیدها


آینده‌پژوهی در فرهنگ دانشگاهی


سایر موضوعات مرتبط با فرهنگ دانشگاهی


یادداشت علمی

Source Article from https://www.civilica.com/Calendar-ACULTURE02.html