حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی
برگزار کننده: مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهای کنفرانس:


توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی:

 الهیات و معارف اسلامی

 الگوهای ایرانی اسلامی

علوم اقتصادی و توسعه

زبان شناسی و آموزش

جغرافیا و برنامه ریزی

زبان و ادبیات فارسی

علوم قرآن و حدیث

آموزش و پرورش

 مشاور و راهنمایی

علوم  حسابداری

علوم روانشناسی

علوم اجتماعی

تاریخ و تمدن

 علوم مدیریت

علوم رفتاری

 علوم سیاسی

فقه و حقوق

 علوم تربیتی

انسان و هنر

 دیگر مباحث


توانمندسازی جامعه در حوزه مطالعات فرهنگی:

توسعه و ترویج فرهنگ صحیح در جامعه

مددکاری اجتماعی و سلامت روان

موانع و مشکلات فرهنگی جامعه

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی

ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی

تربیت اخلاقی و شهروندی

فرهنگ کار و کارآفرینی

تربیت اخلاقی و فرهنگی

الگوهای فرهنگی پایدار

فرهنگ اقتصاد مقاومتی

فرهنگ و اندیشه دینی

 تعلیم و تربیت  اسلامی

جامعه شناسی فرهنگی

مطالعات زنان و خانواده

 پژوهش علوم اجتماعی

سبک زندگی اسلامی

زیست اخلاق اسلامی

هنجارهای اجتماعی

مطالعات جوانان

Source Article from https://www.civilica.com/Calendar-CPCONF03.html