اگر موجودی زنده را در نظر بگیریم، سیر آن موجود را برای رسیدن به هدفی خاص یک امر ذاتی بوده و در فطرت آن موجود نهفته شده است و سعی و هدف آن ،بر این است که به هدف نهایی برسد.

حال اگر عاملی موجب ایجاد شدن یک راه تازه برای سیر موجود به هدف خود شود ، بدون در نظر گرفتن اینکه این راه ، راه مناسبی برای رسیدن به هدف است یا نه، با قرار گرفتن موجود در این راه می گوئیم مسیر رسیدن به هدف را طی می کند.

اگر هنر را یک موجود زنده در نظر بگیریم مسائلی که در بالا به آن اشاره شد بر این موجود نیز مصداق پیدا می کند.

یعنی هنر که برگرفته از ذهن و احساسات بشریت است بنا به فطرت کمال جوی بشری ،سیری به کمال دارد و سیر هنر نام می گیرد ولی اگر بشر راهی جهت رسیدن به کمال ایجاد کند اصطلاحا مسیر هنر ا ایجاد کرده است.

از مسیر های هنر می توان به سبک های مختلف هنری به وجود آمده به دست بشر در زمینه های مختلف هنری  اشاره کرد .