حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی
برگزار کننده: دانشگاه کردستان
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: ُسنندج

محور اول: امام شافعی و مذهب او در گذر زمان


۱- شخصیت و تأثیر علمی امام شافعی ۲- امام شافعی از نگاه مستشرقان ۳- انتشار مذهب و پراکندگی جغرافیایی ۴- سیر تطور و دوره های تاریخی مذهب


محور دوم: مدارس، مراکز و نظام علمی شافعیان


۱- مدارس و مراکر علمی شافعیان ۲- نظام آمورشی در مدارس شافعیان ۳- مدیریت و برنامه ریری آمورشی مدارس ۴- تأثیر مدارس شافعیان بر تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ۵- نقش تحولات اجتماعی بر رشد و افول مراکز علمی شافعیان


محور سوم: نقش شافعیان ایران در علوم و فنون و معارف


۱- علوم قرآنی ۲- علوم حدیث ۳- فقه و دیدگاه های حقوقی ۴- کلام ۵- زبان و ادبیات ۶- عرفان و تصوف ۷- سایر علوم: طب، نجوم، ریاضیات و…


محور چهارم: مکاتب و نگرشهای اصولی و فقهی شافعیان


۱- مبانی و روش اجتهادی امام شافعی ۲- مکاتب اصولی شافعیان ۳- مکاتب و نگرشهای فقهی شافعیان ۴- تأثیر و تأثر اصول فقه شافعی ۵- پویایی در فقه و اصول شافعی


محور پنجم : نقش شافعیان در تقریب و همگرایی


۱- نقش مبانی اصولی شافعی در تقریب مذاهب ۲- نقش مبانی فقهی شافعی در تقریب مذاهب ۳- تعامل شافعیان با سایر مذاهب و ادیان ۴- شافعیان و هویت ایرانی اسلامی

Source Article from https://www.civilica.com/Calendar-SHAFIAN01.html