در این قسمت سعی دارم تا گزارشی در رابطه با مسائلی که پیرامونمان اتفاق می افتد بیان و راه حل و یا پرسشی را در همین رابطه مطرح کنم.

موضوع : دسته‌بندی نشده