حوزه های تحت پوشش: ادبیات
برگزار کننده: دانشگاه یزد
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: یزد

محورهای همایش:


کلیه پژوهشهای ادبی و میان رشته ای درباره آثار ادبی و پژوهشی و فعالیت های اجرایی زنده یاد زرویی نصرآباد-زیباشناسی آثار زرویی نصرآباد


-شگردها و ابزارهای طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


– گونه­ شناسی طنز در آثار زرویی نصرآباد


-اهداف و اغراض طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


– روابط بینامتنی آثار زرویی نصرآباد با آثار ادبی ایران و جهان


– جامعه­ شناسی طنز در آثار زرویی نصرآباد


– تأثیرپذیری شاعران و نویسندگان طنزپرداز معاصر از زرویی نصرآباد


-تاثیرپذیری (اعم از زبانی، ساختاری، محتوایی و ….)زرویی نصرآباد از شاعران کلاسیک:حافظ،سعدی و مولاناو…


– تلمیحات (ادبی، تاریخی و…) در آثار زرویی نصرآباد


– تحلیل اخوانیات زرویی نصرآباد


-زرویی نصرآباد در حدیث دیگران(اعم از شعر و نثر)


-ویژگی های سخن سهل ممتنع در آثار زرویی نصرآباد


– روایت­ شناسی آثار روایی زرویی نصرآباد(ماه به روایت آه، خاطرات حسنعلی ­خان مستوفی،غلاغه به خونه ش نرسید و …)


-راوی فریبنده/غیرقابل اعتماد در آثار روایی زرویی نصرآباد( خاطرات حسنعلی­ خان مستوفی،غلاغه به خونه ش نرسید و…)


-خوانش پسامدرنیستی ازتاریخ /گزاره‌های تاریخی/اساطیر و…در کتابهای:خاطرات حسنعلی ­خان مستوفی،غلاغه به خونه ش…)


-مواجه هجوآمیز و طنازانه با تاریخ و گزاره های تاریخی / علمی در آثار زرویی نصرآباد


-مؤلفه های پسامدرنیستی در آثار روایی زرویی (غلاغه به خونه ش نرسید؛ خاطرات حسنعلی­ خان مستوفی و…)


-آشنایی­ زدایی از نمادها و عناصر نمادین و اساطیری در آثار زرویی نصرآباد


– شخصیّت و شخصیّت ­پردازی در آثار روایی زرویی نصرآباد


– تحلیل (زبانی/ساختاری/زیباشناختی و…) نقیضه و نقیضه ­پردازی در آثار زرویی نصرآباد


-تحلیل(زبانی/ساختاری/محتوایی/زیباشناختی و..) تذکره المقامات


-تحلیل تطبیقی تذکره المقامات با دیگر نقیضه­ های متون کهن فارسی( از جمله :التفاصیل، دیپلمات­نامه و…)


-تحلیل (زبانی، صوری/محتوایی و…) نقیضه ­های زرویی نصرآباد ازشاعران معاصر: مهدی اخوان ثالث, سهراب سپهری و…


-تحلیل (زبانی، صوری/محتوایی و…) نقیضه­ های زرویی نصرآباد از شاعران کلاسیک:حافظ،سعدی،مولانا و…


-تاثیرپذیری ( اعم از ساختاری، زبانی، محتوایی و….)زرویی نصرآباد از شاعران معاصر در طنزنویسی


– تاثیرپذیری ( اعم از ساختاری، زبانی و..)زرویی نصرآباد از نویسندگان معاصر(علامه دهخدا،صادق هدایت و…) در طنزنویسی


– تاثیرپذیری ( اعم از ساختاری، زبانی و..)زرویی نصرآباد از شیوه طنزنویسی کیومرث صابری (گل آقا)


– سیاست و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


– سبک ­شناسی آثار زرویی نصرآباد


– گونه های باستان ­گرایی و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


– اشخاص، اعلام و کارکردشان در طنز آفرینی در آثار زرویی نصرآباد


-مشاهیر ادبی، هنری و تاریخی ایران و جهان در آثار زرویی نصرآباد


– تحلیل محتوایی و دسته ­بندی موضوعی آثار زرویی نصرآباد


– انتقاد و اعتراض در آثار زرویی نصرآباد


– تحلیل فعّالیّت ­های مطبوعاتی زرویی نصرآباد


-نقش و تاثیر آثار زرویی نصرآباد در غنا بخشیدن به طنز مطبوعاتی


– تأثیرپذیری آثار زرویی نصرآباد از متون مقدّس


– درونمایه­ های دینی و آیینی در آثار زرویی نصرآباد


-اشارات قرآنی و حدیثی در آثار زرویی نصرآباد


– بررسی کارکرد عناوین آثار( اعم از شعر و نثر) در طنزآفرینی و تناسب آن با موضوع اثر در آثار زرویی نصرآباد


-ساختارشناسی عناوین آثار زرویی نصرآباد(کتابها/اشعار/افسانه های امروزی و…)


– طنز موقعیّت در آثار زرویی نصرآباد


– تضاد، تناقض، تقابل و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


– قیاس و مخالفت قیاس و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


-وارونه سازی، وارونه گویی و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


-تحلیل کارکرد نام ­ها و نامگذاریِ اشخاص و… در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


– حیوانات و کارکردشان در طنزآفرینی،نمادپردازی و… در آثار زرویی نصرآباد


– کارکرد عناصر فانتری و تخیلی در آثار زرویی نصرآباد


– تضمین، درج،حل و اقتباس در آثار زرویی نصرآباد


– کارکرد گفتگو در آثار روایی زرویی نصرآباد


– توصیف و کارکردهای آن در طنزآفرینی و … در آثار زرویی نصرآباد


– ارتباطات غیرکلامی و کارکرد آن در طنزآفرینی و… در آثار زرویی نصرآباد


– تحلیل مفهوم مرگ و زندگی و مواجهۀ طنزآمیز با آن در آثار زرویی نصرآباد


– کارکرد مؤلّفه­ ها و عناصر دنیای جدید/صنعتی(تلگراف،اینترنت، ماهواره،موبایل،چت و…) در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


– طبقات اجتماعی در آثار زرویی نصرآباد


-تحرک طبقاتی در آثار زرویی نصرآباد


– قدرت و کانون­های اقتدار در آثار زرویی نصرآباد


– فرهنگ عامّه در آثار زرویی نصرآباد


-ضرب المثل ها و متل های ایرانی و غیر ایرانی و نقش شان در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


– نوستالژی در آثار زرویی نصرآباد


– زندگی روستایی در آثار زرویی نصرآباد


-رومانتیسیسم در آثار زرویی نصرآباد


-نقد زندگی شهری در آثار زرویی نصرآباد


-نقد بوروکراسی و زندگی اداری در آثار زرویی نصرآباد


– گونه ­های زبانی در آثار زرویی نصرآباد


– زبان نثرمکاتبات اداری در آثار زرویی نصرآباد


-زبان نثر مطبوعاتی در آثار زرویی نصرآباد


– ساخت و کارکرد زبان محاوره در آثار زرویی نصرآباد


– گونه های هنجارگریزی و نقش آن در طنزآفرینی و … در آثار زرویی نصرآباد


-برجسته ­سازی و نقش آن در طنزآفرینی و… در آثار زرویی نصرآباد


-ترکیب ­سازی های زبانی و نقش آن در طنزآفرینی درآثار زرویی نصرآباد


-واژه سازی و نقش آن در طنزآفرینی درآثار زرویی نصرآباد


-واژگان، ترکیبات و عبارات فرنگی و کارکرد آن در آثار زرویی نصرآباد


-ملمع­ نویسی، نقیضه ملمع و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


-کنایه / تعبیرات کنایی و نقش آن در طنزآفرینی و… در آثار زرویی نصرآباد.


-عفت و تنزه زبانی در آثار زرویی نصرآباد


-وجوه بلاغی آثار زرویی نصرآباد


-جایگاه فکاهه در آثار زرویی نصرآباد


-استعاره تهکمیه و کارکرد آن در آثار زرویی نصرآباد


-متناقض نما / بیان پارادوکسی در آثار زرویی نصرآباد.


-وصف جوانی و پیری در آثار زرویی نصرآباد.


-تمثیل و کارکرد آن در آثار زرویی نصرآباد.


-نقض غرض و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد.


-خلاف انتظار و غافلگیری و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


-سوء تفاهم و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


-تکرار و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


– ارسال المثل و کارکرد آن در آثار زرویی نصرآباد.


– کارکرد صفات و قیود در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد.


– کارکرد القاب در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد.


– وجوه بلاغی و زیباشناسانه مناداها/خطاب ها و نقش آن در طنزآفرینی و… در آثار زرویی نصرآباد.


-آرایه های ادبی و نقش آن در طنزآفرینی در اثر زرویی نصرآباد.


-تشبیه و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد.


-دعا و جملات دعایی در آثار زرویی نصرآباد.


-صلح اندیشی و مدارا در آثار زرویی نصرآباد


-ستایش فضیلت و نیکی در آثار زرویی نصرآباد


-ستایش منش، مرام و معرفت در آثار زرویی نصرآباد


-آرمانشهر و ضد آرمانشهر در آثار زرویی نصرآباد


-گونه های حشو و جملات معترضه و کارکرد آن در طنزآفرینی و… در آثار زرویی نصرآباد


-کارکرد اصوات(نام آوا) و شبه ­جمله ­ها در آثار زرویی نصرآباد


-بث الشکوی در آثار زرویی نصرآباد


-حسن ­طلب در آثار زرویی نصرآباد


-تجاهل العارف و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


-جناس و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


-اسلوب حکیم و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


-گونه های ایهام و ابهام و کارکرد آن در طنزآفرینی و… در آثار زرویی نصرآباد


-نقد اخلاق و نابهنجاری­ های اخلاقی در آثار زرویی نصرآباد


-تحلیل نیایش­ واره ­ها ی زرویی نصرآباد(خطابها و گفتگو با خداوند/وصف خداوند)


-ازدواج و مواجهه طنزآمیز با آن در آثار زرویی نصرآباد


-جایگاه خواننده درآثار زرویی نصرآباد


-گفتگو و خطاب به خواننده درآثار زرویی نصرآباد


-گونه­ های باستان گرایی و کارکرد آن در طنزآفرینی و… در آثار زرویی نصرآباد


-ایجاز،حذف و کارکرد آن در طنزآفرینی و… در آثار زرویی نصرآباد


-اطناب و کارکرد آن در طنزآفرینی و… در آثار زرویی نصرآباد


-موسیقی شعر در سروده های زرویی نصرآباد.


-قالب های شعری در سروده های زرویی نصرآباد


-تحلیل طنزسروده های نیمایی زرویی نصرآباد.


-ویژگی های سجع پردازی و نثر موزون در آثار زرویی نصرآباد


-نوآوری در قافیه ­پردازی و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


-ردیف و کارکرد آن در مضمون­ پردازی و طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


-نشانه­ های نگارشی و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


-مواجهه طنزآمیز با شخصیت­ها و رخدادهای قصه­ ها و افسانه ­های کهن ایران و جهان در آثار زرویی نصرآباد


-مشاهیر هنری و ادبی ایران و جهان درآثار زرویی نصرآباد


-جایگاه خانواده در آثار زرویی نصرآباد


-مناسبات پدر و پسر در آثار زرویی نصرآباد


-جایگاه کودکان و نوجوانان در آثار زرویی نصرآباد


جایگاه و نقش زن در آثار زرویی نصرآباد


-آرزو و آز در آثار زرویی نصرآباد


-نقش پاورقی­ های توضیحی­ / ارجاعی و ارجاعات درون ­متنی /توضیحی در طنزآفرینی و… در آثار زرویی نصرآباد.


-کارکرد طنزآمیز مستندسازی و ارجاع دهی در طنزآفرینی و… در آثار زرویی نصرآباد


-تصنیف ها و ترانه ها در آثار زرویی نصرآباد


-نقد تاریخی کتاب ماه به روایت آه.


-نوآوری در روایت در کتاب ماه به روایت آه.


-عناصر داستانی در کتاب “ماه به روایت آه”


-عناصر داستانی در افسانه­ های امروزی در کتاب “غلاغه به خونه ش نرسید”


-ریخت شناسی افسانه های امروزی در کتاب “غلاغه به خونه ش نرسید”


-موانع،آزمون و شروط قهرمان در افسانه ­های امروزی در کتاب “غلاغه به خونه ش نرسید”


-یاریگر/ان قهرمان در افسانه­ های امروزی در کتاب “غلاغه به خونه ش نرسید”


-پاداش قهرمان در افسانه­ های امروزی در کتاب “غلاغه به خونه ش نرسید”


-عناصر داستانی در کتاب “خاطرات حسنعلی خان مستوفی”


-عناصر اساطیری فرهنگ و تمدن ایرانی در آثار زرویی نصرآباد


-نقد شعر، شاعری و شاعران معاصر و کلاسیک در آثار زرویی نصرآباد


-تزریق­ سرایی، مهمل نویسی و کارکرد آن در طنز آفرینی در آثار زرویی نصرآباد


-مفاخره در آثار زرویی نصرآباد


-خودانتقادی و نقدخویشتن در آثار زرویی نصرآباد


-اقتصاد و امور اقتصادی در آثار زرویی نصرآباد


-بازتاب طنزآمیز فقر و مسکنت در آثار زرویی نصرآباد


-ثروت و توانگری در آثار زرویی نصرآباد


-ابداعات و نوگرایی ­های صوری و ساختاری در طنزنویسی در آثار زرویی نصرآباد


-استشهادهای های شعری و کارکرد آن در طنزآفرینی و … در آثار زرویی نصرآباد


-زرویی نصرآباد و رویکرد پارودیک به سنت افسانه ­گویی و حکایت ­پردازی فارسی


-زرویی نصرآباد و رویکرد پارودیک به سنت نصیحت­ نامه ­نویسی فارسی


-زرویی نصرآباد و رویکرد پارودیک به سنت خاطره نویسی و سفرنامه نویسی در کتاب خاطرات حسنعلی خان مستوفی


-رویکرد پارودیک به حکایات، متل ها و ضرب المثلهای ایرانی و غیر ایرانی در آثار زرویی نصرآباد


-نمایش، سینما و فرهنگ پیرامونی آن در آثار زرویی نصرآباد


-موسیقی، بازتاب و کارکرد آن در آثار زرویی نصرآباد


-سوگند و کارکردهای آن در آثار زرویی نصرآباد


-مناسبات علّت و معلولی و کارکرد آن در طنزآفرینی در آثار زرویی نصرآباد


-اسلوب حکیم و کارکرد آن در طنزآفرینی … در آثار زرویی نصرآباد


-تحلیل قصیده مشهور زرویی نصرآباد در ستایش حضرت ابوالفضل(ع)با مطلع:شراره می کشدم آتش از قلم در درست…


– بررسی دیدگاه­های زرویی نصرآباد در زمینۀ طنزپژوهی.


-بررسی مصادیق مؤلفه های تعریف طنز از نظر زرویی نصرآباد در کتاب حدیث قند در آثار طنز زرویی نصرآباد.


-رگه های طنزآمیز در آثار تحقیقی زرویی نصرآباد.


-تحلیل مقدمه­ نوشت های زرویی نصرآباد بر آثار دیگر نویسندگان و شاعران معاصر.


-تحلیل اخوانیات و سروده های اهدایی به زرویی نصرآباد.

Source Article from https://www.civilica.com/Calendar-ZAROOEI01.html