آرشیو برای ‘اصطلاحات و مبانی فرهنگی’

سرمایه فرهگی مجموعه ای از روابط ، مطبوعات و امتیازات است که فرد برای حفظ کردن یا به دست آوردن یک موقعیت اجتماعی از آن استفاده می کند . به عبارت دیگر ، سرمایه ای فرهنگی است که به طور دائمی در قلمرو امکانات یک قشر ، گروه ، طایفه یا طبقه باشد . سرمایه فرهنگی را می توان به دو دسته ملموس ( مانند بناها ، مکان ها ، […]